Lokal Agenda

Lokal Agenda 21 er den lokale oppfølgingen av Agenda 21 -handlingsplanen for miljø og utvikling som ble vedtatt ved FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992.
Det finnes fem enkle "veivisere" for Lokal Agenda 21-arbeid:

  • Lokalsamfunnet må ta et globalt ansvar.
  • Prosessen må ha et langsiktig tidsperspektiv
  • Det trengs en helhetlig og tverrsektoriell tilnærming
  • Det må jobbes for bred med virkning fra innbyggerne
  • Økt kunnskap om miljø- og utviklingsproblemene og mulige løsninger på dem, er en forutsetning for å lykkes.
www.agenda21.no finnes mer informasjon og inspirasjon.